חקירת חבויות

חקירת חבויות

תאונות עבודה

כיסוי ביטוחי – זיהוי המבוטח ובדיקת התאמת הפוליסה בהיבט של עיסוק, סיכון ומספר עובדים/היקף פרוייקט. גורמים קשורים כולל חוזים וביטוחים. בדיקת ביטוח חסר וכפל ביטוח, בדיקת סייגי הפוליסה: חוק עבודת נוער, עובדי שטחים, רשלנות רבתי, הכשרת ברור החבות (כולל מתן חוות דעת מומחה), מעמד הנפגע (בעלים, צד ג`).
אימות האירוע – חקירת נסיבות האירוע, כולל סקירת תיעוד, תשאול עדים, בדיקת יתכנות אירוע בהיבט הטכני, התאמה בין הנסיבות המתוארות לסוג הפגיעה, בחינת קשר סיבתי בפגיעות סמויות (לב, גב, מפרקים ושרירים) – כולל ניתוח עבר רפואי וגורמי סיכון ממקור אחר.
שאלת האחריות – בדיקת מערכת היחסים בין המבוטחים לגורמים נוספים, בחינת המעמד של כל הצדדים הקשורים באתר אירוע מסוים עפ”י החוק והפסיקה, תחולתה של פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה, הערכת האחריות וחלוקתה בהתאם לעובדות המקרה, חקיקה ופסיקה רלוונטית (ראה בפרק “פורום המומחים”).
חקירת גובה הנזק – ראה פירוט לעיל.

חבות כלפי צד שלישי

כיסוי ביטוחי – זיהוי המבוטח ובדיקת התאמת הפוליסה מבחינת תחום פעילות, סיכון, היקף פעילות ותחום גיאוגרפי. גורמים קשורים, כולל חוזים וביטוחים, כפל ביטוח, בדיקת סייגי הפוליסה, עמידה בחובת הדיווח, מעמד הנפגע וזכאותו עפ”י תנאי הפוליסה (בעל פוליסה, עובד שכיר).
אימות האירוע – חקירת נסיבות האירוע, חשיפה של ביום תאונות, חשיפת “קומבינות” בין מבוטח לנפגע, ובירור קשר סיבתי בין האירוע הנטען לנזק.
שאלת האחריות – בדיקת מערכת היחסים בין המבוטח לגורמים נוספים, חלקו של כל צד באחריות הכוללת, אשם תורם של הנפגע ואפשרויות השיבוב. בחינת האחריות מבוססת על ניסיוננו הרב בכל תחומי הסיכון, ובכלל זה מקומות ציבוריים, מוסדות חינוך, ספורט לענפיו השונים, טיולים וקייטנות, פעילות בים ובבריכה, אולמות אירועים, בעלי חיים, מעליות ודרגנועים, חפצים ביתיים ועוד (ראה הפרק בנושא פרסומים מקצועיים – ספרנו “אחריות בשל תאונות ברשות הרבים” ופרק “פורום המומחים”).
חקירות גובה הנזק – ראה פירוט לעיל.

אחריות מקצועית

 • בדיקת הכיסוי הביטוחי בהתאם לעיסוקו של המבוטח והתאמתו למופיע בפוליסה, מקרה הביטוח וסיווגו כ-MALPRACTICE או נזק ממין אחר, מועד היוודע הנזק ביחס לתקופת הביטוח.
 • חקירת נסיבות האירוע ואימות הגרסה שבבסיס התביעה.
 • חקירת האחריות תוך השוואת הפעילות הרשלנית הנטענת, לסטנדרטים מקובלים באותו ענף.
 • חקירת גובה הנזק.

משרדנו טיפל במאות תביעות מסוג זה, בין השאר בענפי המקצוע הבאים:

 • רפואה
 • עריכת דין
 • חשבונאים ויועצי מס
 • מהנדסים, אדריכלים ומודדים
 • קוסמיטיקאיות, מכוני הרזיה, הסרת שיער וכו`
 • חברות אבטחה ושמירה
 • שירותי חירום וקריאה במצוקה
 • חוקרים פרטיים
 • יועצי בטיחות
 • סוכני ביטוח
 • בתי תוכנה וחומרה למחשבים
 • סוכני נסיעות

חבות המוצר

 • בדיקת הכיסוי הביטוחי לפי חוק האחריות למוצרים פגומים – התאמת הפוליסה לסוג המוצר, בדיקת סייגי הפוליסה.
 • בדיקת מועד “מקרה הביטוח” בפוליסות על בסיס הגשת תביעה (CLAIMS MADE BASIS) ותחולת האירוע על-פי הפוליסה שהנפיק המזמין.
 • חקירת נסיבות האירוע, זיהוי המוצר המעורב ושייכותו למבוטחים.
 • בדיקת שאלת האחריות – האם מדובר ב”מוצר פגום” כהגדרתו בחוק, בדיקת קיומן של ההגנות הניתנות ליצרן עפ”י החוק, בדיקת אפשרות שיבוב הנזק כולו או מקצתו ל”יצרן” אחר כמובנו בחוק, או ליצרן רכיב או חלק מהמוצר. בחינת שאלת האחריות בתחום זה, נעשית תוך השוואת התאמתו של המוצר לתקנים ישראלים ובינ”ל (ראה פרק נפרד), סקירת פסיקה והתייעצות עם מומחים בתחום הרלוונטי.
 • חקירת גובה הנזק.
דילוג לתוכן